Disclaimer (versie 14.03.2016)

1.  Uw persoonlijke gegevens

Artikel 1.1: algemeenheden

Door zich toegang te verschaffen tot deze website verklaart de internetgebruiker dat hij kennis nam van de onderstaande informatie en geeft hij aan de vzw’s VIVA-SVV, S-Plus,

De Toekomst, VFG, S-Sport Federatie, JOETZ, Recreas en De VoorZorg – Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen[1] de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

De VoorZorg – Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen en haar vzw’s respecteren uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992[2] geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens.

De gegevens van persoonlijke aard die u via een van bovenstaande websites meedeelt, worden verwerkt[3] door de webmaster van de respectievelijke website voor de behandeling van uw (aan)vragen (bestellen van documenten, publicaties)[4]. Bij een aanvraag tot aansluiting, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om met u contact te kunnen opnemen voor het vervullen van de aansluitingsformaliteiten.

Als u met ons correspondeert via e-mail vragen wij u om minstens uw volledige naam en voornaam, postcode en woonplaats mee te geven.

Als u toestemming geeft om uw e-mailadres door ons te laten gebruiken om u in de toekomst informatie door te sturen, dan kunt u zich op elke e-mail die u van ons krijgt uitschrijven.

Deze website gebruikt cookies.

U heeft recht op toegang op en verbetering van de persoonlijke gegevens die over u gaan en door de hogergenoemde vzw's en de Socialistische Mutualiteiten worden verwerkt wat de gegevens betreft die door u werden verstrekt op deze website. U kunt daartoe een e-mail sturen naar Trekeropuit.be

Deze organisaties zijn bekend onder de volgende ondernemingsnummers bij de Kruispuntbank van Ondernemingen:

  • VIVA-SVV vzw: 0412.830.713
  • S-Plus vzw: 0409.572.206
  • JOETZ vzw: 0480.604.316
  • S-Sport Federatie vzw: 0451.743.450
  • VFG vzw: 0416.912.136
  • Recreas vzw: 0416.975.680
  • De Toekomst vzw:  0410.774.412
  • De VoorZorg – Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen: 0411.740.056.

Artikel 1.2: links naar andere sites

Deze website bevat links naar sites van de privé- en publieke sector. Trekeropuit.be kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegenover de verwerking van persoonsgegevens. Wij raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Artikel 1.3: toegang tot de website

Trekeropuit.be stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, bijvoorbeeld door onderhoud, updating, storingen of door enige andere technische reden.

Artikel 1.4: intellectuele rechten

De website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software en het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Trekeropuit.be, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten gaan onder meer over, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze website kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Trekeropuit.be

2. Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

Artikel 2.1: algemeenheden

Deze website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en vakanties van De VoorZorg en haar vzw’s. Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet worden beschouwd als rechtsgeldige documenten.

De VoorZorg en haar vzw's kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen wij geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, verbeteren wij zo spoedig mogelijk.

Sommige documenten, pagina's en toepassingen op deze website bevatten verwijzingen naar of zijn gebaseerd op informatie die ons ter beschikking werd gesteld door derden. DVA kan niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is.

De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en internetadressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze sitebezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen echter niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd. 

Trekeropuit.be en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Trekeropuit.be biedt daardoor geen enkele garantie wat de juistheid of de actualisering van de informatie betreft die op deze website wordt aangeboden.

www.trekeropuit.be is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade door onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs wanneer deze voortvloeit uit een zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs wanneer Trekeropuit.be werd gewaarschuwd voor deze schade.

Zo is Trekeropuit.be evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website, tijdens de raadpleging van de pagina's van de website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. www.trekeropuit.be is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn website.

Trekeropuit.be is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Trekeropuit.be wijst alle aansprakelijkheid wat betreft enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Trekeropuit.be zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

Als een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet toe te passen zijn of strijdig zijn met een bepaling van dwingend recht, beïnvloedt deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet.

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze website, blijven de alleen-verantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

Trekeropuit.be kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze websites door Trekeropuit.be

Door het gebruik van deze website wordt er geen enkel juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven.

Artikel 2.2: toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.


[1] Adres en contactgegevens van het ziekenfonds: De VoorZorg provincie Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 200,             2020 Antwerpen – tel. 03 285 44 44.

 

 

 

[2] Wet van 8 december 1992 gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van            24 oktober 1995 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

 

 

 

[3] Doeleinden van de verwerking: de persoonlijke informatie wordt alleen voor de behandeling van aanvragen gebruikt en niet voor andere doeleinden dan tenzij u daarom uitdrukkelijk vroeg (bijvoorbeeld als u vraagt om op de hoogte gehouden te worden van activiteiten en publicaties).

 

 

 

[4] Communicatie via e-mail en/of het invullen van formulieren op deze site hebben voor de verzender een niet-verplichtend karakter. Een verstrekt antwoord en/of de eventuele gevolgen van niet-beantwoording op onze via e-mail gestelde vraag kan geen nadeel meebrengen voor de betrokkene. Een eerlijke verwerking tegenover de betrokkene moet worden gewaarborgd (het werkelijk aankomen, ontvangen, lezen van e-mail kan immers niet 100 % worden gegarandeerd).